Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Over ons privacybeleid

  Usedtronics Leeuwarden geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

  voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik
  van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking
  aan derden.
  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
  Usedtronics Leeuwarden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/06/2019, met het
  publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke
  gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
  voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
  betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
  Webwinkelsoftware
  Lightspeed
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw
  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
  een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
  Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
  dienstverlening verder te verbeteren.
  Webhosting
  Lightspeed


  VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed] verwerkt
  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
  persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
  E-mail en mailinglijsten


  Gmail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende
  technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
  zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
  vertrouwelijk.
  Payment processors


  Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
  toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


  Verzenden en logistiek
  Post NL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
  diensten van Verzenden en logistiek
  Post NL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
  woonplaatsgegevens met Verzenden en logistiek
  Post NL delen. Verzenden en logistiek
  Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
  overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt Verzenden en logistiek
  Post NL uw gegevens ook aan deze partijen ter
  beschikking.


  Facturatie en boekhouden
  info
  VOORBEELD: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
  LIGHTSPEED. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
  gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie
  en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van LIGHTSPEED. Wij delen uw naam, adres en
  woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
  administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
  LIGHTSPEED is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. LIGHTSPEED gebruikt uw
  persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


  Externe verkoopkanalen
  Marktplaats.nl
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling
  plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
  bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
  Doel van de gegevensverwerking
  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
  op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
  niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
  of wettelijke verplichting.
  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
  verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
  persoonsgegevens.
  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Usedtronics Leeuwarden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
  het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
  geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
  daartegen verzetten.
  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
  dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
  als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
  (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
  opdracht hebben vervaardigd.
  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
  bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
  ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
  het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
  gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
  uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
  bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
  u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
  ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
  ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
  kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
  databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
  in opdracht van Usedtronics Leeuwarden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
  in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
  gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
  onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
  dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
  Cookies


  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
  gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
  verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
  hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
  privacyverklaring.
  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
  betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens
  USEDTRONICS Leeuwarden
  Voorstreek 76

  8911 JT Leeuwarden
  Nederland
  T (058) 2137722
  E [email protected]
  Contactpersoon voor privacyzaken
  D.brugman

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking